ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Бизнес


 • Бизнес консултиране

 • Бизнес оценяване

  • На цяло предприятие
  • На дружествен дял
  • На физическа стойност на акции
  • На машини и съоръжения
  • На недвижими имоти
  • На интелектуална собственост

 • Стратегически ресурсен анализ на бизнеса

 • Управление на риска

 • Управление на предприятия в криза

 • Управление на предприятия в ликвидация

 • Управление на предприятия в процедура по несъстоятелност с цел избягване на ликвидация

 • Организационно преструктуриране на дейността

 • Бизнес проекти

  • Бизнес план за развитие за определен период от време
   • Анализ на външна и вътрешна среда
    • Организационна форма
    • Характеристика на дейността
    • Финансово-икономическото състояние
    • Оценка за действащо предприятие
    • Персонал и организационно-управленска структура
    • Имуществената стойност
    • Оценка на ефективността на мениджмънта
    • Макро- и микроикономическата среда
    • Обществена среда
    • Правна среда
    • Отрасъл, дейност и услуга
    • Систематични и несистематични рискове, свързани с дейността
    • SPACE анализ
    • Структурен анализ на бизнеса
    • Жизнен цикъл на продукта
    • SWOT анализ
   • Планиране и прогнозиране
    • Стратегическо планиране
    • Стратегически алтернативи
    • Маркетингови политики
    • Прогнозни финансови – икономически показатели
  • Инвестиционен проект
   • Инвестиционен план
   • Технико-икономическа обосновка
   • Финансово-икономическа обосновка
   • Прогнозни финансово-икономически показатели
   • Оценка на риска
    • норма на възвръщаемост
    • срок на откупуване на инвестицията
   • Информационен проспект
   • Информационен меморандум
   • Финансов модел
  • Проекти за стабилизиране и развитие
   • Оздравителни програми
   • Оптимизация на събираемостта на вземанията
    • подходи: търговски, правен, финансов, рекламен, одиторски
   • Оптимизиране на разходите чрез АВС анализ
    • класифициране на бизнес процесите и свързването им в мрежа в хоризонтална и вертикална посока
    • построяване на функционално-информационни или обектно ориентирани модели на бизнес процесите
    • определяне на себестойността на бизнес процесите, отчитайки единица резултат (фактор)
   • Искане за отпускане на банков кредит
    • финансово-икономическа обосновка
    • прогнозни финансови потоци
    • бизнес план за развитие за периода на кредита
  • Проекти по програми на ЕС
   • Консултации за подбор на най-подходящата Европейска програма за конкретното дружество, според проблемите, които трябва да решава
   • Консултации относно механизмите и начина на действие на различните европейски програми в България и текущите конкурси, открити за български бенефициенти
   • Консултации относно изискванията за разработване и представяне на проекти в рамките на различните европейски програми
   • Консултации, свързани с изготвянето на проекти и попълване на необходимата документация
   • Консултации по управлението и изпълнението на вече утвърдени проекти
   • Анализ на бизнес процесите, определяне на специфичните нужди за привличане на външно финансиране и разработване на план за участие в програми на ЕС
   • Проучване, анализ и подпомагане при прилагането на европейски стандарти и нормативни изисквания
   • Подготовка на пакета от документи за кандидатстване на дружеството пред съответните български и европейски институции в зависимост от изискванията на програмата
   • Изготвяне на проектна документация по финансиращите програми
   • Цялостно изготвяне на проекти по различните линии на финансиране от ЕС

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV