ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Маркетингов одит

Маркетинговият одит представлява оценка на отделните функции във фирмата.
Маркетинговият одит е систематично, критично и безпристрастно обективно изследване на фирмената маркетингова позиция.
Обичайният поръчител на маркетинговия одит е "топ мениджмънта" на фирмата.

Провеждане на маркетинговия одит

 • Дейности преди одитирането
  • Планиране на одита
 • Процес на одитиране
  • Събиране на информация: вътрешна и външна
  • Анализиране на информацията оценка и обобщение
  • Формулиране на препоръки
 • Дейности след одитиране
  • План за изпълнение
  • Синхронизиране на дейностите

Обхват на маркетинговия одит

 • За отрасъла
  • Характеристика на отрасъла
  • Тенденции
  • Позиция на фирмата на пазара
 • За фирмата
  • Характеристика на фирмата
  • История
  • Цели
  • Настоящи силни и слаби страни
 • За пазара
  • Структура
  • Сегментиране на пазара от гледна точка на фирмата
  • Пазарни ниши заети и идентифицирани от фирмата
  • Способност на фирмата да влияе върху пазара
  • Конкуренти
 • За продукта
 • За дистрибуцията
 • За промоцията
 • За цените

За целите на управленския одит горепосочения обхват на маркетинговия такъв следва да се разшири със следните сектори

 • За идеята
 • За тестването
 • За решенията
 • За ефективността на средствата, изразходвани за маркетинг
 • За документооборота в маркетинговия процес
 • За маркетинговата информационна система
 • За специалистите по маркетинг - оценка за ниво и ефективност
 • За продажбите и ефективността от рекламния бюджет
 • За доставките
 • При стремеж за изчерпателност могат да се специфицират и други сектори
АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV