ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Управленски одит

Дефиниране на управленския одит

Управленския одит е услуга срещу заплащане от независими, обективни, знаещи и можещи професионалисти-одитори, защитаващи интересите на собствениците и оказващи съдействие на мениджърите за достигане на целите за икономично, ефикасно и ефективно използване на потенциала на фирмите. Посредством Управленския одит, одиторите могат да дадат на собствениците независимо одиторско мнение относно мястото на фирмата на пазара, оценка на мениджмънта, верността, точността и честноста на информацията в счетоводния отчет от гледна точка на целесъобразност или съществуващите резерви, отклонения, заедно с производителността на управленския труд в сравнение с общата производителност, печалбите и наличните ресурси като индикатори за успешно управление.
За Провеждане на управленския одит е необходимо използването на управленски стандарти за одит по основните процедури, такива като набиране на информация, анализ, констативен доклад и окончателен доклад.
Решението за подхода при провеждането на управленския одит се взема в зависимост от редица фактори такива като: - провеждан ли е счетоводен одит или не. В единия случай изследваме фирмата в обхвата на управленския одит, а в другия освен това следва да направим и репрезентативно изследване по законосъобразност.

 • в какво състояние се намира фирмата:
  • при криза: следва да говорим за антикризисен управленски одит
  • при динамично статукво: систематичен управленски одит
  • при подем: позициониращ управленски одит
 • според спецификата на заданието за управленски одит и т.н.

Компоненти на управленския одит

Поръчител - Собствениците, инвеститорит е и кредиторите при съгласие на собствениците.
Ползвател на информацията - Собствениците, инвеститорите, кредиторите и топ мениджмънта на фирмата
Цел - Защита интереса на собствениците. Извършва одит на фирмата по целесъобразност. Определя се достоверността на информацията в годишния счетоводен отчет и годишния управленски отчет от гледна точка на целесъобразността.

Обхват на управленския одит

 • Правен статус на фирмата
 • Собственост на фирмата
 • Легитимност на бизнеса
 • Управленска структура
 • Организационна структура
 • Ефективност на управлението
 • Динамика на потенциала на фирмата
 • Стратегически контрол
 • Социален одит
АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV