ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Одит на човешките ресурси

Същност на одита на човешките ресурси

Одитът представлява независим обективен оценъчен преглед на дейностите, идентифициращи връзката между тях и корпоративните стратегии и целите на организацията.
Одитът е насочен преди всичко към правилното изграждане на Система за управление на човешките ресурси, нейното функциониране и предотвратяване на възможни проблеми в управлението на персонала. Одитът на човешките ресурси подпомага за ефективно управление на човешките ресурси, изграждането и оптимизирането на кадровата политика, инвестирането в хора, диагностика на кадровия потенциал, непрекъснато обучение и развитие, изграждането на корпоративна култура.

Одитът на човешките ресурси е насочен върху 3 ключови области:

 • Хората
 • Процесите
 • Комуникациите

Предназначение на одита на човешките ресурси:

 • За определяне на ефективността на отделни дейности и процедури, които се извършват при управление на човешките ресурси
 • Намаляване на разходите за дейностите по човешките ресурси
 • Преоценяване и модифициране на организационните структури
 • Въвеждане на показатели, чрез които се наблюдава качеството и приноса на управление и развитие на човешките ресурси
 • Повишаване на удовлетвореността на служителите и ефективността на тяхната работа
 • Внедряване на информационни системи за управление и развитие на човешките ресурси
 • Подобряване на вътрешните комуникации в организацията и определяне на нови комуникации и инструменти и информационни потоци
 • Намиране на подходящи хора за подходящи позиции
 • Оценяване на потенциала на мениджмънта, установяване на личните и професионалните потребности за развитие на управленския персонал и другите служители

Оценка на управленския персонал

Одитът на управленския потенциал е инструмент за оценяване на човешкия потенциал, предимно мениджърите или ключовите служби, чрез използване на различни методи. Този тип одит включва проект, уточняващ проектиране на компетентността и оценяване на човека за определена позиция.

Преглед на процеса и ръководството

Целта е да се направи преглед на текущото състояние на обслужването на ЧР и да предложи препоръки, които да доведат до по-висока ефективност и намаляване на разходите.

Одит на вътрешните и външните комуникации

Целта на тази задача е да се идентифицират и решат основните тесни места във вътрешните и външните комуникации (комуникационния процес). С помощта на различни инструменти за одит се прави прецизна картина на комуникациите.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV