Актив Кариери

"Актив - Експо" ООД е с регистрация № 2449 от 02.02.2018г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България.

гр. Варна, ул.”Дунав” 5

тел.: 052/ 660 720, 66 07 00

e-mail: activ_expo@abv.bg

За работодатели

Специализирана трудова борса "АКТИВ" осигурява трите ключови кадрови направления в бизнеса:
 • управление
 • счетоводство
 • администриране
Изчислете разходите по набиране на един кандидат имайки предвид:
 • разходите по обявяване на вакантната длъжност в поне един ежедневник;
 • времето, което ще изгуби вашият сътрудник или вие, да отговаряте на телефонни обаждания или да се срещате с неподходящи кандидати, прочели съобщението Ви или препоръчани от посредник, непроверил качествата им;
 • времето /една, две и т.н. седмици/, за което ще установите,че обявените от кандидата качества, не се доказват на практика, защото не са били проверени от професионалист.
Получените цифри далеч надвишават нашата оферта за избор на:
 • Мениджър
 • Финансист
 • Икономист
 • Касиер-счетоводител
 • Касиер
 • Фактурист
 • Офис мениджър

За кандидати за работа

Необходими документи при регистрация:
 • Автобиография – CV /по европейски образец/
 • Копия от диплома за завършено висше образование и квалификации.
 • Препоръки /По желание/
 • Съгласно изменението на НАРЕДБАТА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в сила от 29.09.2017г. посредническата услуга за търсещото работа лице е безплатна . 
 • Предоставянето и използването на информация относно търсещото работа лице се извършва съгласно Закона за защита на личните данни.

Актуални към момента обяви:

Фирма: „Счетоводна практика „Актив““ ООД, гр. Варна - офис София

Длъжност: „Асистент одитор/счетоводител“

Представяне: „Счетоводна практика „Актив”” ООД - част от група АКТИВ® - водеща българска марка за независими одиторски, счетоводни и интегрирани консултантски услуги. 

Изисквания:
 • висше икономическо образование (предимство „Счетоводство и контрол“ или „Финанси“);
 • 2 години опит в областта на счетоводството;
 • познания в сферата на Националните счетоводни стандарти, МСФО, българското данъчно, финансово-счетоводно и трудово законодателство, контрол и управление на фирмата;
 • английски език;
 • компютърна грамотност - MS Office, счетоводен софтуер;
 • отговорност, организираност, умения за работа в екип.
Основни задължения:
 • съставяне и обработване на първични и вторични счетоводни документи;
 • изготвяне на месечни справки - декларации по ЗДДС;
 • осчетоводяване на банкови извлечения, съставяне на платежни документи;
 • изготвяне на документи по проверки и ревизии;
 • изготвяне на ГДД и годишни финансови отчети;
 • участие в изготвяне на различни справки за целите на ръководството;
 • сключване на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;
 • участие в проверка на финансови отчети, извършване на данъчни и счетоводни консултации;
 • провеждане на одиторски проверки при спазване на утвърдения в дружеството стандарт;
 • спазване на Професионално-етичния кодекс, приет от ИДЕС и етичните
принципи, ръководещи професионалната дейност;
 • участие в изграждането и отговорност за функционирането на системата
за контрол на качеството на одиторската дейност на дружеството;
 • задължения, възложени от прекия ръководител или от ръководството на дружеството, свързани с работата;
 • лоялност, инициативност, организираност и спазване на поставените срокове.
Работодателят предлага:
 • трудов договор - безсрочен (срок на изпитване - 6 м.), с пълни осигурителни вноски;
 • нормирано работно време - почивни дни - събота и неделя;
 • размер на стартовото възнаграждение - по договаряне;
 • „бонус“ система - на база индивидуален принос;
 • вътрешно - фирмени обучения;
 • възможност за израстване - да;
 • работа в екип;
 • дългосрочна реализация;
 • отлични условия на труд;
 • централно разположение на офиса, в близост до метро станция;
 • коректни и професионални отношения.

Моля, изпращайте автобиография с приложена актуална снимка. Контакт ще установим само с одобрените кандидати.