Адаптируеми и активируеми продукти от Актив (избираема)

 

*Адаптируеми продукти: оригинален формат на АКТИВ®, позволяващ индивидуализиране на материята чрез отстраняване на текстове.

**Активируеми продукти: оригинален формат на АКТИВ®, позволяващ индивидуализиране на материята и добавяне на специфични текстове, касаещи съответното предприятие.

***Конкретните продукти са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016 г.), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (изм. В сила от 2016 г.), Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (изм. в сила от 2016 г.) и Националните счетоводни стандарти (в сила от 01.01.2016 г.)

За счетоводните предприятия са подготвени продукти с множествени номера, позволяващи при закупуването на един брой от съответния продукт да получат права за създаването на 5 допълнителни индивидуализирани за техни клиенти разработки. (Например: покупката на 3 броя от даден продукт дава права върху 18 индивидуализирани разработки)!

Заплащането е по разплащателна сметка на “Бизнес Практика Актив” ООД в ТБ “Алианц България” АД – Варна, код

BUIN BGSF, IBAN: BG98 BUIN70061025764013.